Łęg Dębowy

Rezerwat "Łęg Dębowy "

Kliknij, aby powiekszycRezerwat przyrody pod nazwa "Łęg Dębowy" utworzony został w celu zachowania rzadko spotykanego na terenie kraju typu siedliskowego-lasu łęgowego z licznymi drzewami pomnikowymi i rzadkimi roślinami runa. Teren rezerwatu w całości jest położony w szerokiej dolinie Bugu w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki na obszarze dolnej terasy, corocznie zalewanej w okresie spływu wód wiosennych.Drzewostan rezerwatu rosnący na siedliskach żyznych i bardzo żyznych cechuje duży stopień naturalności. Według klasyfikacji leśno-siedliskowej na terenie rezerwatu rozróżnia się dwa typy siedliskowe lasu; las łęgowy zajmujący 72,9% powierzchni oraz ols 27,1%. Siedliska lasu łęgowego, położone na terasie nadrzecznej i wale usypiskowym wytworzyły się na madach rzecznych czarnoziemnych. W drzewostanie naturalnym typowym dla tego siedliska górne piętro tworzą potężne dęby szypułkowe Quercus robur, w wieku 150 lat oraz sporadycznie olsza czarna Alnus glutinosa. Pod okapem dębu niższą warstwę tworzą: wiąz pospolity Ulmus campestris, czeremcha zwyczajna Padus avium sporadycznie występują: lipa drobnolistna Tilia cordata, grusza pospolita Pirus communis, wiąz górski Ulmus scambra, grab zwyczajny Carpinus betulus. Warstwę podszytu tworzą bardzo bujnie rosnąc: leszczyna Corylus avellana, czeremcha, trzmielina europejska Evonymus europaea, dereń świdwa Cornus sanguinea, rzadziej wiciokrzew suchodrzew Lonicera xylosteum, kalina koralowa Viburnum opulus, wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum. Ols wykształcił się na najniższej położonych powierzchniach rezerwatu w zagłębieniach terasy nadrzecznej z bardzo płytkim lub powierzchniowym poziomem wody gruntowej, okresowo występującej na powierzchni. Siedlisko to zajmuje bogatsze gleby murszowo-glejowe oraz uboższe mułowo-glejowe na utworach mineralnych akumulacji rzecznej. W drzewostanie naturalnym głównym gatunkiem jest olsza czarna w wieku 60 lat z domieszka brzozy omszonej Betula pubescens i wierzby białej Salix alba.

 
Warstwę krzewów stanowią gatunki wierzb spotykane w zaroślach łęgowych oraz kruszyna pospolita Frangula alnus. Teren rezerwatu podobnie jak i cała dolina Bugu charakteryzuje się specyficznym elementem krajobrazu, jaki stanowią ślady dawnych zakoli rzeki. Naturalny proces zarastania starorzeczy w bezpośrednim sąsiedztwie środowisk leśnych prowadzi zawsze do powstania lasu. Proces ten nazywamy sukcesja zbiorowisk roślinnych– od starorzecza poprzez ols do łęgu i grądu związany jest ściśle z corocznymi wylewami rzeki niosącymi żyzne namuły. Najpierw roślinność wodna poprzez osadzanie obumarłych szczątków szybko wypłyca zbiornik tworzący odpowiednie warunki do rozwoju zbiorowisk szuwarowych i wysokich turzyc. Zbiorowiska te majac kontakt z lasem szybko pokrywają się nalotem olszy dając poczatek tworzeniu się olsu. W miarę dalszego podnoszenia się gruntu, ols przekształcić się może w łęg, zaś w miejscach bardziej wywyższonych na żyznych siedliskach las łęgowy nabiera cech zbliżających go do grądu.
 
O wyjątkowym bogactwie florystycznym rezerwatu świadczy fakt, iż stwierdzono tu występowanie, aż 430 gatunków roślin naczyniowych, a wśród nich bogatą gamę roślin objętych całkowitą ochroną gatunkowa takich jak: wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum, orlik pospolity Aquilegia vulgaris, grążel żółty Nuphur lateum, bluszcz pospolity Hedera helix, lilia złotogłów Lilium martagon, mieczyk dachówkowaty Gladiolus imrbicatus, goździk pyszny Dianthus superbus, podkolan biały Platanthera bifolia, podkolan zielony Platanthera chlorantha, storczyk szerokolistny Orchis latifolia, storczyk krwisty Orchis incarnata, kruszczyk rdzawoczerwony Epipactis atropurpurea, kruszczyk szerokolistny Epipactis latifolia, listera jajowata Listera ovata.
 
Duża baza pokarmowa i znaczna niedostępność drzewostanu sprawiają, iż rezerwat jset wspaniałą ostoją zwierzyny leśnej. Zanotowano tu występowanie jelenia szlachetnego Cervus elephus, sarny Capreolus capreolus, dzika Sus scrota, lisa Vulpes vulpes, łosia Alces alces. Spośród licznej grupy ptaków na uwagę zasługuje obecność gniazd bociana czarnego Ciconia nigra, orlika krzykliwego Aquila pomarina, puszczyka Strix aluco, brodżca samotnika Tringa ochropus, dzięcioła średniego Dendrocopos medius, bekasa kszyka Gallinago gallinago, zimorodka Alcedo atthis, cyranki Anas querquedula oraz błotniaka stawowego Cicrus aeruginosus.
 

>>>pokaż mapę<<<

Wskazówki dojazdu

Zamów nasz newsletter lub wpis swojej działalności

Zamów online

Nasi partnerzy