Chełmski Park Krajobrazowy

Chełmski Park Krajobrazowy powstał w 1983 roku. Zajmuje powierzchnię 14 350 ha. Położony jest w  powiecie chełmskim na terenie gmin: Chełm, Dorohusk, Sawin i Ruda Huta. Park otoczony jest otuliną o powierzchni 9 528 ha, która jednocześnie stanowi środkową część Chełmskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Celem utworzenia parku była ochrona dużych kompleksów leśnych w pobliżu Żalina, Czułczyc i Sawina oraz łąk i torfowisk. Do najciekawszych zbiorowisk leśnych należą świetliste dąbrowy z ciepłolubnym runem oraz bagienne lasy brzozowo-olchowe.

 
Kliknij, aby powiększyć

Wśród zbiorowisk nieleśnych do najciekawszych należą torfowiska. Są to w większości torfowiska niskie – unikalne w skali kraju torfowiska węglanowe.

W bezpośrednim sąsiedztwie torfowisk występują niewielkie wyniesienia podłoża kredowego tzw. grądziki zajęte przez roślinność ciepłolubną i zadrzewienia. Nie użytkowane rolniczo zbocza kredowych ostańców stanowią siedliska interesującej roślinności stepowej. Zróżnicowanie siedliskowe warunkuje niezwykłe bogactwo faunistyczne. Najlepiej poznaną grupą spośród zwierząt są ptaki.

 
Kliknij, aby powiększyć Chełmski Park Krajobrazowy (ChPK) leży na granicy 2 mezoregionów: Obniżenia Dubieńskiego i Pagórów Chełmskich zaliczanych do makroregionu Polesia Wołyńskiego. W obrębie Obniżenia Dubieńskiego dominują równiny pojezierne (torfowe) oraz terasy jeziorne z okresu zlodowacenia północnopolskiego. Równiny torfowe wypełniają dna rozległych kotlinowatych obniżeń pozadolinnych. Tworzą one monotonną wyrównaną powierzchnię w poziomie 170-175 m n.p.m. Ponad nimi (175-178 m n.p.m.) wznoszą się terasy jeziorne urozmaicone formami krasowymi oraz zagłębieniami bezodpływowymi.
 

Kliknij, aby powiększyćChPK leży w granicach zlewni Bugu. Jest odwadniany przez jego lewobrzeżne dopływy – Uherkę i Kanał Świerżowski. Występują tutaj również zbiorniki wód powierzchniowych – naturalne, eutroficzne Jezioro Słone o  powierzchni 4,6 ha oraz retencyjny zbiornik w Stańkowie o powierzchni 40 ha.
W lasach występuje szereg niewielkich, często okresowych zbiorników, których średnica nie przekracza kilkudziesięciu metrów. Na obszarze ChPK występują różnej wielkości obszary bezodpływowe. Wykształciły się w nich podmokłości – bagna i torfowiska. Generalnie jednak, mimo znacznego procentu terenów podmokłych, omawiany obszar nie należy do bardzo zasobnych w wodę. Tereny, na których występuje nadmiar wody, sąsiadują z obszarami bezwodnymi. Zwiększa to znacznie kontrastowość warunków i atrakcyjność przyrodniczą parku..

 
Kliknij, aby powiększyćNajwiększą osobliwością przyrodniczą parku są torfowiska węglanowe unikalne w  skali kraju i Europy. Powstały one w obniżeniach terenu, w bezpośrednim sąsiedztwie wzgórz zbudowanych z kredy piszącej o bardzo wysokim udziale węglanu wapnia. W takich warunkach powstały złoża torfu wysycone związkami wapnia. Dominującym zbiorowiskiem torfowisk węglanowych jest zwarty, trudny do przebycia szuwar kłociowy. Kłoć wiechowata nigdzie poza okolicami Chełma nie występuje na tak rozległych powierzchniach.
 
Tekst dzięki uprzejmości:


Wskazówki dojazdu

Zamów nasz newsletter lub wpis swojej działalności

Zamów online

Nasi partnerzy