Sobiborski Park Krajobrazowy

Kliknij, aby powiększyćSobiborski Park Krajobrazowy powstał w 1983 roku. Zajmuje powierzchnię 11 165,78 ha. Park położony jest w południowo-wschodniej części mezoregionu Równina Łęczyńsko-Włodawska, w makroregionie Polesie Zachodnie. Decydujący wpływ na obecne ukształtowanie tego terenu miało zlodowacenie środkowopolskie. Dominują tutaj równiny pochodzenia wodnolodowcowego, rzecznego oraz jeziornego porośnięte lasami, wśród których występują jeziora i torfowiska. Deniwelacje powierzchni topograficznej dochodzą na terenie Parku do 30 m. Ukształtowanie powierzchni oraz podłoże w  postaci polodowcowych osadów spowodowało wykształcenie się specyficznych gleb. Tereny wierzchowinowe pokrywają różnego rodzaju gleby bielicowe, natomiast obniżenia zajmują gleby torfowe.

 
Kliknij, aby powiększyć Cechą charakterystyczną tego terenu są rozległe równiny porośnięte lasami, wśród których znajdują się śródleśne jeziora i torfowiska. Najcenniejsze fragmenty chronione są w postaci sześciu rezerwatów przyrody. Jest to ostoja żółwia błotnego o randze europejskiej. Duże walory przyrodnicze tego terenu wpłynęły na uznanie go za ostoję przyrody o znaczeniu międzynarodowym w systemie CORINE pod nazwą Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie (na terenie parku leżą trzy ostoje częściowe Żółwiowe Błota, Lasy Sobiborskie, Jeziora Brudno i Płotycze), obszar węzłowy rangi międzynarodowej w systemie ECONET-POLSKA (27M) oraz węzeł ekologiczny w  projektowanym Międzynarodowym Rezerwacie Biosfery "Polesie Zachodnie", który łączy Poleski Park Narodowy z Szackim Parkiem Narodowym na Ukrainie.
 
Kliknij, aby powiększyć Dominującą formą pokrycia terenu są lasy, które stanowią 75% powierzchni parku. Do pozostałych form użytkowania ziemi należą: łąki-10%, bagna-5%, grunty rolne-2%. Wody zajmują 2% powierzchni Parku. Osią hydrologiczną SoPK jest nieduża rzeka Tarasienka, która została uregulowana w latach 60-tych. Tarasienka spełnia wiele istotnych funkcji wpływających na walory przyrodnicze tego terenu. Odpowiada ona za funkcje hydrologiczne (odbiór i odprowadzanie wody ze zlewni), ekologiczne (jest szlakiem przemieszczania się niektórych gatunków flory i fauny), krajobrazotwórcze oraz wodno-gospodarcze (odprowadzanie, tranzyt i źródło poboru wody).Ważnym elementem w  hydrosferze parku są śródleśne jeziora. Na terenie Parku położonych jest ich siedem: Orchowe (Księżowskie) – pow. 8,1ha, Wspólne (Spólne, Spilno) – pow. 63,1 ha, Koseniec – pow. 21 ha, Pereszpa (Pereszpa, Perespilno) – pow. 24,3 ha, Brudzieniec – pow. 17,8 ha, Brudno – pow. 40,8 ha, Płotycze – pow. 16,6 ha. Tyko niewielkie fragmenty brzegów są dostępne, w otoczeniu jezior dominują torfowiska i podmokłe lasy.
 

Kliknij, aby powiększyćDo najcenniejszych przyrodniczo elementów szaty roślinnej parku należą torfowiska. Spotkać tu można trzy typy torfowisk: niskie, przejściowe i  wysokie. Dawniej na terenie parku występowało wiele obszarów bezodpływowych, do których należały m.in. Bagno Buzornica i Bagno Sołtysy. Niestety zostały one w znacznej mierze odwadniane, przez rowy melioracyjne.

Obszar Sobiborskiego PK to teren realizacji ważnych programów czynnej ochrony przyrody. Programy te dotyczą renaturalizacji ekosystemów wodno-torfowiskowych na terenie parku, zachowania siedlisk rzadkich gatunków roślin jak wierzby lapońskiej i borówkolistnej. Głównym programem jest jednak ochrona żółwia błotnego, która polega na wspomaganiu rozwoju populacji żółwia oraz ochronie jego lęgowisk. 

 
Tekst dzięki uprzejmości:


Wskazówki dojazdu

Zamów nasz newsletter lub wpis swojej działalności

Zamów online

Nasi partnerzy