Cypel

Rezerwat "Cypel "

Kliknij, aby powiekszyc Projektowany użytek ekologiczny "Cypel" położony jest w połudnowo-wschodniej części gminy Sarnaki blisko wsi Borsuki. Powierzchnia przewidziana do objęcia ochroną wynosi 93,13 ha. Walorami przyrodniczymi tego terenu jest fragment doliny Bugu z dobrze zachowanymi łąkami i starorzeczami oraz murawami psammofilnymi (piaskowymi) zasiedlającymi nadrzeczne wydmy. Charakterystyczną cecha tego terenu jest występowanie pojedynczych krzewów i kęp jałowca pospolitego, zasiedlającego suche i ubogie murawy. Największe powierzchnie zajmują suche, ekstensywnie użytkowane pastwiska i nieużytki. W starorzeczach występują zbiorowiska wodne i szuwarowe, z chronionym grążelem żółtym Numphar lutea oraz zespołem osoki aloesowatej Hydrocharitetum morsus-ranae. Znaczne powierzchnie w projektowanym użytku ekologicznym zajmują zbiorowiska szuwarwe: głównie szuwar skrzypowy Equisetetum limosi), szuwar szerokopałkowy Typhetum latifaliae oraz fragmenty zespołów oczeretu jeziornego Scirpetum lacustris i tataraku zwyczajnego Acoretum calami. Najmniejszą powierzchnie zajmują zadrzewienia, w których dominuje olsza czarna Alnus glutinosa.

 
Kliknij, aby powiekszycDuże zróżnicowanie ekosystemów i zespołów roślinnych oraz ich dość duże powierzchnie powodują, iż świat zwierzęcy jest równie bogaty i interesujący, szczególnie ciekawa jest awifauna. Starorzecza stwarzają dogodne warunki do życia m.in. rybitwy czarnej Chlidonias niger, która tworzy na osoce aloesowatej dość liczną kolonię lęgową. Poza tym starorzecza jak i podmokłe łąki zasiedlają dość licznie czajki Vanellus vanellus, brodźce krwawodzioby Tringa totanus, bekasy kszyki Gallinago gallinago oraz rycyki Limosa limosa. Z gatunków rzadszych występują tam m.in. wodnik Rallus aquaticus, derkacz Crex crex oraz nieregularnie bąk Bataurus stellaris. W szuwarach skrzypowych gnieżdzi się błotniak łąkowy Circus pygargus, natomiast błotniak stawowy Circus aeruginosus buduje gniazda w szuwarach szerokopałkowych i trzcinowych. Z pozostałych gatunków gnieżdżących się na starorzeczach możemy wymienić łabędzia niemego Cygnus olor, łyskę Fulica atra, kaczkę krzyżówkę Anas platyrhynchos, cyranke Anas querquedula, płaskonosa Anas clypeta, perkozka Tachybaptus ruficollis oraz rokitniczkę Acrocephalus schoenobaenus. Na pobliskiej skarpie nadrzecznej znajduje się duża kolonia brzegówki Riparia riparia licząca 350 norek. W skarpie tej norki maja też zimorodki, które często polują na starorzeczach. Z gatunków legowych żerujących głównie na pastwiskach, murawach, i łąkach należy wymienić dudka Upupa epops ,gąsiorka Lanius collurio, pliszkę żółtą Motacilla flava, pliszkę siwą Motacilla alba, skowronka polnego Alauda arvensis oraz pokląskwe Saxicola rubetra. Natomiast kos Turdus mreula, drozd śpiewak Turdus philomelos, dzięcioł zielony Picus viridis występuje głównie w niewielkich zadrzewieniach. Duże bogactwo ptaków sprawia, że teren ten jest miejscem częstych polowań jastrzębia Accipiter gentilis oraz krogulca Accipiter nisus. Z gatunków, któreKliknij, aby powiekszycregularnie żerująa ochropu na tym terenie możemy wyróżnić bociana czarnego Ciconia nigra, bociana białego Ciconia ciconia oraz czaple siwą Ardea cinerea. Blisko granic projektowanego użytku ekologicznego (ok. 300m) obserwowano (lipiec 2001) pustułkę Falco tinnunculus oraz rzadką nad Bugiem kanię czarną Milvus migrans. Wczesną wiosną i jesienią podczas przelotów teren przyszłego użytku staje się jeszcze ciekawszy pod względem ornitologicznym. Można tu wtedy obserwować żerujące przed dalsza wędrówką gęsi zbożowe Anser fabalis, gęsi białoczelne Anser albifrons, łęczaki Tringa glareola, samotniki Trings, płaskonosy Anas clypeata, cyranki Anas querquedula, świstuny Anas penelope (których stada liczą często po lilkadziesiąt osobników), oraz żurawie Grus grus.
 

Kliknij, aby powiekszycDuże zróżnicowanie ekosystemów i zespołów roślinnych oraz ich dość duże powierzchnie powodują, iż świat zwierzęcy jest równie bogaty i interesujący, szczególnie ciekawa jest awifauna. Starorzecza stwarzają dogodne warunki do życia m.in. rybitwy czarnej Chlidonias niger, która tworzy na osoce aloesowatej dość liczną kolonię lęgową. Poza tym starorzecza jak i podmokłe łąki zasiedlają dość licznie czajki Vanellus vanellus, brodźce krwawodzioby Tringa totanus, bekasy kszyki Gallinago gallinago oraz rycyki Limosa limosa. Z gatunków rzadszych występują tam m.in. wodnik Rallus aquaticus, derkacz Crex crex oraz nieregularnie bąk Bataurus stellaris. W szuwarach skrzypowych gnieżdzi się błotniak łąkowy Circus pygargus, natomiast błotniak stawowy Circus aeruginosus buduje gniazda w szuwarach szerokopałkowych i trzcinowych. Z pozostałych gatunków gnieżdżących się na starorzeczach możemy wymienić łabędzia niemego Cygnus olor, łyskę Fulica atra, kaczkę krzyżówkę Anas platyrhynchos, cyranke Anas querquedula, płaskonosa Anas clypeta, perkozka Tachybaptus ruficollis oraz rokitniczkę Acrocephalus schoenobaenus. Na pobliskiej skarpie nadrzecznej znajduje się duża kolonia brzegówki Riparia riparia licząca 350 norek. W skarpie tej norki maja też zimorodki, które często polują na starorzeczach. Z gatunków legowych żerujących głównie na pastwiskach, murawach, i łąkach należy wymienić dudka Upupa epops ,gąsiorka Lanius collurio, pliszkę żółtą Motacilla flava, pliszkę siwą Motacilla alba, skowronka polnego Alauda arvensis oraz pokląskwe Saxicola rubetra. Natomiast kos Turdus mreula, drozd śpiewak Turdus philomelos, dzięcioł zielony Picus viridis występuje głównie w niewielkich zadrzewieniach. Duże bogactwo ptaków sprawia, że teren ten jest miejscem częstych polowań jastrzębia Accipiter gentilis oraz krogulca Accipiter nisus. Z gatunków, które regularnie żerują na tym terenie możemy wyróżnić bociana czarnego Ciconia nigra, bociana białego Ciconia ciconia oraz czaple siwąKliknij, aby powiekszyc Ardea cinerea. Blisko granic projektowanego użytku ekologicznego (ok. 300m) obserwowano (lipiec 2001) pustułkę Falco tinnunculus oraz rzadką nad Bugiem kanię czarną Milvus migrans. Wczesną wiosną i jesienią podczas przelotów teren przyszłego użytku staje się jeszcze ciekawszy pod względem ornitologicznym. Można tu wtedy obserwować żerujące przed dalsza wędrówką gęsi zbożowe Anser fabalis, gęsi białoczelne Anser albifrons, łęczaki Tringa glareola, samotniki Tringa ochropus, płaskonosy Anas clypeata, cyranki Anas querquedula, świstuny Anas penelope (których stada liczą często po lilkadziesiąt osobników), oraz żurawie Grus grus.

 

Kliknij, aby powiekszyc Niestety inne gromady zwierząt poza awifauną są jeszcze słabo poznane. Z obserwacji, przeprowadzonych w lipcu 2001r. wynika, że w granicach przyszłego użytku ekologicznego występuje kilka gatunków płazów: m.in. żaba trawna Rana temporaria, żaba moczarowa Rana arvalis, żaba wodna Rana esculenta, żaba jeziorkowa Rana lessonae , ropucha szara Bufo bufo, grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus, kumak nizinny Bombina bombina rzekota drzewna Hylla arborea oraz traszka zwyczajna Triturus vulgaris. Z ciekawszych gatunków stwierdzono tu także coraz częściej spotykanego u nas pająka tygrzyka paskowanego Argiope bruennichi

 

>>>pokaż mape<<<

Wskazówki dojazdu

Zamów nasz newsletter lub wpis swojej działalności

Zamów online

Nasi partnerzy