Szwajcaria Podlaska

Rezerwat " Szwajcaria Podlaska "

Kliknij, aby powiekszyc Rezerwat "Szwajcaria Podlaska" powstał 1995 roku. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych urozmaiconych drzewostanów położonych na skarpie rzeki Bug z licznymi drzewami o charakterze pomnikowym oraz dużym udziałem roślin rzadkich i chronionych.
Rezerwat położony jest w południowym końcu parku krajobrazowego i jest miejscem wyjątkowym, którego zwiedzanie powinno być celem każdej wycieczki poznającej uroki przyrody i krajobrazu Podlasia. Tu na stosunkowo niewielkiej powierzchni, bo liczącej 24 ha, przyroda zgromadziła takie bogactwo form i zjawisk, że miejsce to będąc źródłem wspaniałych doznań estetycznych jest jednocześnie ogromnym warsztatem dla wszechstronnych opracowań naukowych.

 

Kliknij, aby powiekszycTeren rezerwatu, położony jest na zachodnim zboczu równiny denudacyjnej, która opada stromo ku wschodowi przechodząc w tarasę zalewową rzeki Bug, powstała wskutek naniesienia przeważnie piaszczystego materiału geologicznego poprzez jego wymywanie ze zbocza. Tak charakterystyczne położenie na stromym zboczu doliny spowodawało powstanie sieci głębokich wąwozów erozyjnych. Obecnie w wąwozach gęsto pokrytych drzewami i roślinnością krzewiastą proces erozji wodnej praktycznie ustał, jednak stromizna ścian wąwozów i znaczny spadek dna każdego z nich pozwalają wyobrazić sobie jak ogromne masy wody były zaangażowane w przemieszczanie takiej ilości materiału geologicznego. Deniwelacje w rezerwacie dochodzą do 50 m. Najniżej położony teren, obejmujący terasę zalewową rzeki Bug nosi ślady występowania na tym obszarze starorzeczy czego dowodem jest staw w częaci środkowej rezerwatu, stanowiący końcową części ramienia zamulonego starorzecza. Obserwuje się jednak powolne zarastanie zbiornika naturalnego czego dowodzi występowanie w nim osoki aloesowatej Stratiotes aloides .

 
Gleby, będące elementem środowiska silnie skolerowanym z typem siedliskowym drzewostanu, są w rezerwacie dość zróznicowane pod względem genezy ich powstania. Zdecydowanie przeważają tu gleby brunatne a jedynie w wąskim pasie przybrzeżnym oraz dolnym ramieniu starorzecza występują mady oraz czarne ziemie murszowate. Na glebach brunatnych, utworzonych z piasków gliniastych i gliny spiaszczonej powstały siedliska grądowe lasu świeżego oraz lasu mieszanego świeżego. Na madach ukształtował się łęg wierzbowo-topolowy. Czarne ziemie murszowate wytworzyły się pod łęgiem wiązowo-jesionowym.
 

Kliknij, aby powiekszyc Drzewostany rezerwatu są wielopietrowe. Najwyższe pietro tworzy dąb szypułkowy Quercus robur w wieku 100-140 lat, niższe porasta masowo lipa drobnolistna Tili cordata a najniższe grab zwyczjny Carpinus betulus , osika Populus termula i klon zwyczajny Acer platanoides . Jedynie fragmentami w bezpośrednim sąsiedctwie rzeki Bug oraz obrzeża starorzecza porasta olsza czarna Alnus glutinosa z udziałem topoli białej Populus alba i wierzby białej Salix alba . Wiele drzew zwłaszcza lip, sosen dębów i topoli rosnacych na terenie rezerwatu osiąga wymiary drzew pomnikowych Niezmiernie interesująca jest też warstwa roślin zielnych, obfitująca w gatunki chronione i rzadkie. Spośród 162 stwierdzonych tu gatunków roślin naczyniowych występują 4 gatunki, objęte ochrona całkowitą: wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum , orlik pospolity Aquilegia grandifolia , lilia złotogłów Lilium martagon oraz osiem gatunków objętych ochroną częściową, a wśród nich: kruszyna pospolita Frangula alnus , kalina koralowa Viburnum opulus , paprotka zwyczajna Polypodium vulgare , kopytnik pospolity Asarum europaeum , marzanka wonna Asperula odorata , turówka wonna Hierochloe australialis .

 
Zróżnicowane środowisko rezerwatu stanowi doskonałe miejsce dla gniazdowania licznej grupy ptaków takich jak: zimorodek ALcedo atthis , dudek Upupa epops , dzięcioł czarny Dryocopus martius , remiz Remiz pendulinus , kwiczoł Turdus pilaris , derkacz Crex crex , łabędź niemy Cygnus olor . Ponadto gniazdują tu gatunki skrajnie zagrożone wyginięciem, których liczebność gwałtownie maleje na skutek nieodwracalnych zmian w środowisku ich bytowania. Należą do nich: perkoz rdzawoszyi Podiceps griesegena , bączek Ixobrychus minutus , krwawodzób Tringa totanus , sieweczka rzeczna Charadrius dubius , rybitwa zwyczajna Sterna hirundo , rybitwa białoczelna Sterna albifrons , kraska Coracias garrulus .
 
 

>>>pokaż mape<<<

Zamów nasz newsletter lub wpis swojej działalności

Zamów online

Nasi partnerzy