Trojan

Rezerwat " Trojan "

Kliknij, aby powiekszyc Propozycja utworzenia rezerwatu krajobrazowego Trojan, obejmującego frabment doliny Bugu o powierzchni ok. 280 ha, położonego w gminie Sarnaki została przedstawiona w dokumentacji Parku Krajobrazowego "Podlaski Przełom Bugu" w roku 1993. W roku 1995 została sporządzona "dokumentacja przyrodnicza rezerwatu Trojan", obejmująca obszar o pow. 207,94 ha. W granice rezerwatu wchodzą gruty prywatnych właścicieli, Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz grunty administrowane przez Lasy Państwowe (N-ctwo Sarnaki).

 

Kliknij, aby powiekszycTPomimo bogatej awifauny tego rezerwatu,w.w dokumentacja zawiera niemal wyłącznie charakterystykę botaniczną projektowanego rezerwatu. Przedmiotem ochrony jest zachowanie zróżnicowanych zbiorowisk roslinnych odznaczających się wysokim stopniem nauralności oraz bogatej flory i fauny z obecnością wielu gatunków rzadkich i chronionych. Wyróżniono tu 21 zbiorowisk roślinnych w tym wiele wodnych i szuwarowych występujących w starorzeczach. Częściej niż w innych starorzeczach można tu spotkać zespół "lilii wodnych" Nupharo-Nymphaeetum albae . Z zespołem tym graniczy często zespół strzałki wodnej i jeżogłówki pojedyńczej Sagittario-Sparganietum emersi . Wypłycone starorzecza zarasta zespół Hydrocharitetum morsus-ranae z dominacją osoki aloesowatej Stratiotes aloides . Na powierzchni wody unoszą się skupienia rzęs, które tworzą zbiorowisko Lemno-Spirodeletum polyrrhizae . Przy brzegach starorzeczy z płytką wodą dominują zbiorowiska szuwarowe, np. szuwar szerokopałkowy Typhetum latifoliae , tatarakowy Acoretum calami , mannowy Glycerietum maximae , mozgowy Phalaridetum arundinaceae , trzcinowy Phragmitetum communis oraz szuwar skrzypowy Equisetetum limosi . W jednym ze starorzeczy rosną duże płaty wysokiego szuwaru oczeretowego Sciripetum lacustris . Rozległe obniżenia przy starorzeczach wypełnia zespół wysokich turzyc kępowych Caricetum elatae z dominacją turzycy sztywnej Carex elata .

 

Kliknij, aby powiekszyc Niskie murawy piaskowe porasta barwny zespół Diantho-Armerietum z większym udziałem goździka kropkowanego Dianthus deltoides i przytuli właściwej Galium verum . Na tarasie zalewowym Bugu, na pograniczu muraw piaskowych i zarosli wierzbowych, występuje rzadkie zbiorowisko z lepiężnikiem kutnerowatym Petasites spurius . Trwałe zbiorowisko naturalne, zasiedlające taras zalewowy wzdłuż koryta rzeki, tworzą wikliny nadrzeczne– Salicetum triandro-viminalis , z którymi sąsiaduje najcenniejsze zbiorowisko rezerwatu łęg wierzbowo-topolowy Salici-Populetum . W pobliżu gajówki Trojan znajdują się największe płaty olsu porzeczkowego Ribo iger-Alnetum , a wpółnocno-wschodniej części rezerwatu występuje grąd Tilio-Carpinetum z typowo wykształconym runem. Ciekawa i bogata jest także flora rezerwatu. Do najcenniejszych gatunków objętych ochroną ścisłą, zaliczyć można następujące: orlik pospolity Aquilegia vulgaris , parzydło leśne Aruncus dioicus , bluszcz pospolity Hedera helix , wielosił błękitny Polemonium caeruleum , mieczyk dachówkowaty Gladiolus imbricatus , kosaciec syberyjski Iris sibirica , turówka wonna Hierochloe odorata , podkolan biały Platanthera bifolia i kruszczyk błotny Epipactis palustris . Występujace tu gatunki częściowo chronione, reprezentują: grzybienie białe Numphaea alba , porzeczka czarna Ribes nigrum , pierwiosnka lekarska Primula veris , marzanka wonna Galium odoratum i kacanki piaskowe Helichrysum arenarium .

 

Kliknij, aby powiekszyc Obszar ten, zróżnicowany pod względem morfologicznym, zasiedla także różnorodna awifauna. Doskonale zachowane starorzecza z osoką aloesowatą i zbiorowiskami szuwarowymi, są siedliskiem takich gatunków jak: rybitwa czarna Chlidonias niger , łyska Fulica atra , trzciniak Acrocephalus arundinaceus , potrzos Emberiza schoeniclus , błotniak stawowy Circus aeruginosus , krzyżówka Anas platyrhynchos i inne. Zadrzewienia, łąki oraz łozowiska są dogodnymi środowiskami życia dla rzadkich gatunków ptaków, takich jak: dudek Upupa epops , dzięcioł zielony Picus viridis , kobuz Falco subbuteo , gąsiorek Lanius collurio , srokosz Lanius excubitor , kwiczoł Turdus pilaris , dzięciołek Dendrocopos minor . Na brzegu rzeki i na wyspach stwierdzono występowanie sieweczki rzecznej Charadrius dubius , czajki Vanellus vanellus , zimorodka Alcedo atthis i dziwoni Carpodacus erythrinus . Rozległe łąki sa miejscem żerowania wielu gatunków ptaków drapieżnych, np: orlika krzykliwego Aquila pomarina , błotniaka łąkowego Circus pygargus , pustułki Falco tinnunculus , myszołowa Buteo buteo a także gniazdującego w okolicy bociana czarnego Ciconia niger .

 
Na murawach piaskowych projektowanego rezerwatu występuje rzadki gatunek pająka Styloctetor stativus . Jest to jedyne znane stanowisko tego gatunku w Polsce (Zygadło 1993)
 
 

>>>pokaż mape<<<

Wskazówki dojazdu

Zamów nasz newsletter lub wpis swojej działalności

Zamów online

Nasi partnerzy